Avís Legal

Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el titular del web www.ecafir.com, ECAFIR,S.L., garanteix que tractarà confidencialment les dades de caràcter personal de l’usuari a les quals tingui accés a través d’aquest web, i que només usarà les dades per tal de poder oferir-li i proporcionar-li els serveis i productes propis del web, així com, eventualment, per tal d’enviar-li el nostre catàleg imprès, informar-lo de novetats i ofertes especials o promocions comercials exclusivament de ECAFIR,S.L. En cas que no desitgi rebre aquest tipus d’informació, li preguem que ens ho indiqui mitjançant correu electrònic a ecafir@ecafir.com.

L’usuari o el seu representant legal podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació de le seves dades personals adreçant-se per escrit a ECAFIR,S.L., amb domicili a efectes de correspondència a C/ Bigai 11, 2n-4a – 08022 Barcelona. A la sol·licitud haurà de constar el nom i cognoms de l’usuari, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, petició, domicili a efectes de notificacions, data i signatura. En cas de representació, aquesta s’haurà d’acreditar mitjançant document fefaent.

Així mateix, el servidor on es guardaran i tractaran les dades gaudeix de les mesures de seguretat necessàries per tal d’evitar l’alteració, pèrdua, el tractament o accés no autorizats a aquestes dades.

D’altra banda, el titular del web no comunicarà les dades personals de l’usuari a tercers, sense el consentiment previ d’aquest –ni tan sols per tal de conservar-les.