En utilitzar el nostre lloc web, consent el nostre ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.AcceptoMés informació

Gestió forestal

Els Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal de finques privades i els Projectes d’Ordenació de finques públiques tenen com objecte la planificació dels usos i aprofitaments de les finques forestals realitzant una ordenació racional i sostinguda dels seus recursos naturals. La qualitat de la gestió forestal passa per la consideració inevitable de les diferents funcions dels espais forestals. El bosc és realment una infraestructura de país, per això és necessari disposar d'eines que facilitin aquesta gestió multifuncional seguint uns criteris de sostenibilitat.

A Catalunya existeixen instruments de planificació a diferents escales de detall i per a diferents àmbits que permeten ordenar la superfície forestal. D'acord amb la superfície de planificació i segons el grau de definició tècnica de la gestió podem classificar de més a menys superfície planificada i de menys a més grau de detall de gestió els següents documents: Pla general de política forestal, Pla d'ordenació dels recursos forestals i els instruments d'ordenació forestal (Projecte d'ordenació, Pla tècnic de gestió i millora forestal, Pla simple de gestió forestal) i d'altres plans equivalents (Pla marc de la Diputació de Barcelona).

L'instrument bàsic de planificació és l'ordenació forestal, mitjançant la qual s'organitzen en l'espai i el temps les actuacions de gestió forestal, tenint en compte totes les restriccions del medi i la importància de les externalitats, i fent que els objectius dels propietaris i les demandes de la societat siguin viables econòmicament i ambientalment.

L'ordenació forestal ha esdevingut en els darrers anys un instrument particularment eficaç per a dur a terme la política forestal de la Generalitat en les forests públiques amb l'objectiu de:

 • Desenvolupar la planificació forestal i garantir-ne la vinculació amb l'ordenació del territori i la planificació urbanística
 • Potenciar la gestió i l'ús de les forests públiques i adequar l'ordenació de l'ús recreatiu dels terrenys forestals

Tradicionalment la planificació dels terrenys forestals s'ha associat amb l'objectiu d'augmentar la producció dels boscos sota els principis de persistència de la massa, el rendiment sostingut i el màxim d'utilitats, si bé, actualment, l'escassa rendibilitat dels productes fustaners i l'interès de la societat per altres usos no productius (conservació, lleure, paisatge, millora d'hàbitats, etc.) s'ha traduït en una tendència al canvi en els mètodes d'ordenació, que aporten més flexibilitat en la planificació i més sensibilitat amb l'entorn natural.

L'ordenació forestal dels boscos públics es concreta en dos tipus de documents tècnics: els projectes d'ordenació forestal (POF) i els plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) o, en el cas de finques inferiors a 25 ha, els plans simples de gestió forestal (PSGF).

L'article 14 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i l'article 33 de la Llei 43/2006 de 21 de novembre, de monts, estableixen que les forests públiques han de disposar d'un projecte d'ordenació forestal o d'un altre instrument de gestió equivalent, com els plans tècnics de gestió i millora forestal, i que aquests han d'ésser aprovats per l'Administració forestal.

Dins la temàtica forestal ECAFIR, S.L. realitza:

 • Projectes d'ordenació forestals (POF)
 • Plans tècnics de gestió i millora forestals (PTGMF)
 • Projectes d'ordenació de pastures
 • Projectes de reforestació
 • Projectes de restauració hidrològico-forestals
 • Projectes de treballs silvícoles per a la prevenció d'incendis forestals
 • Plans globals d'ordenació forestal i recreativa de boscos
 • Aprofitament de recursos forestals
 • Realització de parcs forestals
TREBALLS
DESTACATS