En utilitzar el nostre lloc web, consent el nostre ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.AcceptoMés informació

Gestió d'espais naturals

La Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, crea i regula la figura del Pla d'espais d'interès natural (PEIN) a part de la resta de figures d'espais de protecció especial a Catalunya (Parc Nacional, Parc Natural, Paratge Natural d'Interès Nacional, Reserva Natural, ...) la qual té per objecte la delimitació i l'establiment de les determinacions necessàries per a la protecció bàsica dels espais naturals, la conservació dels quals cal assegurar, d'acord amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que posseeixen.

El Decret 328/1992, de 14 de desembre és la normativa que aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural d'acord amb el que estableix l'article 15 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals.

A part d'això, els darrers anys, han aparegut altres figures de protecció basades en les Directives Comunitàries. A escala europea, la creació de la Xarxa Natura 2000 esdevé una iniciativa cabdal per a la protecció de la natura. Natura 2000 és una xarxa ecològica europea coherent formada per les zones especials de conservació i les zones d'especial protecció per a les aus, creada amb la finalitat de garantir el manteniment d'un estat de conservació favorable dels hàbitats d'interès comunitari, dels hàbitats de les espècies d'interès comunitari a la seva àrea de distribució natural i de les espècies de l'annex I de la Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril de 1979, relativa a la conservació dels ocells silvestres. Els espais catalans que en formen part s'integren dins la xarxa del PEIN.

A Catalunya l'Acord GOV/112/2006, de 5 de Setembre, pel qual es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC) (DOGC núm. 4735, 06.10.06) i les seves modificacions i ampliacions posteriors, defineix i regula aquests espais.

Per tal de preservar el territori basant-nos en la gestió dels espais naturals es poden redactar els següents estudis i plans:

  • Estudis de base de plans especials de protecció del medi natural i del paisatge d'espais naturals
  • Plans especials de protecció del medi natural i del paisatge d'espais naturals.
  • Plans rectors d’usos i gestió d’espais naturals 
  • Plans d’ordenació dels recursos naturals d'espais naturals
  • Plans directors d'ordenació i de gestió dins de parcs naturals
TREBALLS
DESTACATS