En utilitzar el nostre lloc web, consent el nostre ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.AcceptoMés informació

Planificació urbanística

Per autoritzar determinades activitats i/o instal·lacions en sòl no urbanitzable es requereix un pla especial urbanístic. En aquest sentit la llei diferencia dos supòsits:

  • els plans especials urbanístics de desenvolupament, que s’adapten a les previsions substantives del planejament territorial o urbanístic general, siguin previstos expressament o no en aquest planejament
  • i els plans especials urbanístics autònoms respecte a les previsions substantives del planejament territorial o urbanístic, relatives als elements fonamentals de l’estructura general de l’ordenació del territori

Tant el projecte d'aquestes actuacions com, si s'escau, el Pla especial urbanístic formulat per acomplir-les ha d'incloure la següent documentació:

  • una justificació específica de la finalitat del projecte, de la compatibilitat de l'actuació amb el planejament territorial, urbanístic i sectorial i de la concurrència dels requisits exigits per la Llei d'urbanisme i pel seu Reglament per a la implantació de l'activitat o construcció de què es tracti
  • l'avantprojecte de l'actuació, activitat o construcció, el qual ha de referir-se a l'emplaçament i extensió de la finca o finques en les quals es projecta l'actuació, a la superfície ocupada per l'activitat i per les construccions i instal·lacions, i a llurs característiques fonamentals
  • un estudi d'impacte i integració paisatgística, amb el contingut que determinin les disposicions aplicables en matèria de paisatge i, com a mínim, una diagnosi raonada de l’impacte potencial i una exposició de les mesures correctores que es proposen
  • un estudi arqueològic i un informe del departament competent en matèria de cultura, si l'actuació afecta restes arqueològiques d'interès declarat
  • un informe del departament competent en matèria d'agricultura si no és comprès en un pla sectorial agrari.
  • un informe de l'Administració hidràulica, si l'actuació afecta aqüífers classificats, zones vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació vigent
  • un informe de l'Institut Geològic de Catalunya, si l'actuació afecta jaciments paleontològics o punts geològics d'interès
  • i altres informes que pugui exigir la legislació sectorial

En aquest sentit ECAFIR, S.L. ha realitzat plans especials urbanístics de protecció del medi rural i del medi natural, i d’actuacions específiques en sòl no urbanitzable a què fa referència l’article 47.4 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme (bàsicament d’instal·lacions i obres necessàries per a serveis tècnics com les telecomunicacions, infraestructures hidràuliques generals, xarxes de subministrament d’energia elèctrica, de producció d’energia a partir de fonts renovables...).