En utilitzar el nostre lloc web, consent el nostre ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.AcceptoMés informació

Avaluació d’impacte ambiental (projectes)

L’avaluació d’impacte ambiental és un procés destinat a preveure i informar sobre els efectes que un projecte o un pla o programa determinat pot ocasionar al medi ambient.

En data 12 de desembre de 2013 entra en vigor la nova Llei d'avaluació ambiental (Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental). Amb la formulació d'aquesta nova llei, s'unifiquen dues disposicions en una sola normativa: la Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, i el Real Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, i modificacions posteriors al text.

Aquesta Llei estableix les bases que han de regir l'avaluació ambiental dels projectes, plans, i programes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient. L’avaluació ambiental de plans i programes (avaluació ambiental estratègica) no exclou l’avaluació d’impacte ambiental dels projectes que d’ell se’n derivin.

A Catalunya, la legislació relativa a avaluació de l’impacte ambiental és la següent:

  • Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental (pels projectes)
  • Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes

Avaluació d’impacte ambiental (projectes)

Els estudis d’avaluació d’impacte ambiental, que es redacten en base a la legislació estatal i autonòmica vigent en matèria d’impacte ambiental, són treballs adreçats a preveure les conseqüències de l’execució d’un projecte sobre el medi ambient i establir-hi mesures correctores per a minimitzar els seus impactes.

D'acord amb l'article 7 de la Llei 21 /2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, els projectes podran ser objecte d’una avaluació d'impacte ambiental:

  • ordinària segons aquests estiguin compresos en l’annex I, els de l’apartat 2 quan així ho decideixi l’òrgan ambiental segons els criteris de l’annex III, o qualsevol modificació del projecte de l’annex I o II quan es compleixi per si mateixa els umbrals establerts en l’annex I , i els projectes de l’apartat 2 quan així ho sol•liciti el promotor, ó
  • simplificada: els projectes compresos a l’annex II i els no inclosos a l’annex I ni II que puguin afectar a espais protegits de la Xarxa Natura 2000

Són moltes les activitats que requereixen obligatòriament la realització d’un estudi d’impacte ambiental. Entre elles hi ha la majoria de les grans obres d’enginyeria civil: carreteres, ferrocarrils, parcs eòlics, línies elèctriques, estacions transformadores, centrals hidroelèctriques, centres de telecomunicacions, ports marítims esportius, plans generals i parcials d’ordenació urbana, implantacions industrials i ampliacions del sòl industrial, obres hidràuliques, camps de golf, pistes d’esquí, àrees de servei, obres de dragat de rius, construcció de pistes forestals i de camins, etc...

Però hi ha moltes altres activitats per les quals no essent obligatòria l’avaluació del seu impacte sobre el medi, a la pràctica es realitza aquesta pel convenciment social actual que aquests estudis, lluny de representar una limitació a l’activitat, permeten una millor adequació del projecte en el seu entorn natural i socioeconòmic.

TREBALLS
DESTACATS