En utilitzar el nostre lloc web, consent el nostre ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.AcceptoMés informació

Auditories ambientals

La realització d’una auditoria ambiental municipal és el primer pas en el procés Agenda 21 Local, que s’inicia quan un municipi pren la decisió política de formar part d’aquest procés cap a la sostenibilitat. És aleshores quan s’estableix un conveni entre l’Ajuntament i la Diputació per tal d’elaborar una auditoria ambiental municipal.

L'auditoria ambiental municipal consta, a grans trets, de tres fases en les quals han d’intervenir tant els experts i tècnics com els ciutadans i ciutadanes, a través de les jornades de participació:

  • la 1a fase se centra en la recollida d’informació del municipi per tenir una visió general de quin és el seu estat general i identificar els aspectes més rellevants
  • a la 2a fase (diagnosi) es fa una anàlisi detallada de cadascun dels aspectes estudiats a partir de la informació recollida
  • a la 3a fase s’elabora el pla d’acció ambiental, que defineix els grans eixos i actuacions concretes a portar a terme en el terme municipal

La participació ciutadana és essencial al llarg de tot el procés d’auditoria per tal que les iniciatives i accions que se’n derivin estiguin d'acord amb la realitat del municipi i consensuades amb el major nombre de ciutadans/es i d’agents socials i econòmics que en formen part.

De tot aquest procés en sorgirà un document amb el qual el municipi podrà treballar i portar a terme les accions que integri, per tal d’anar millorant progressivament la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes i que el municipi esdevingui més sostenible.

Dins d’aquest context ECAFIR, S.L. realitza també censos d’activitats municipals, els quals tenen com a objecte proporcionar als Ajuntaments la informació necessària sobre les activitats existents en els municipis subjectes a intervenció administrativa, per tal que aquests puguin prendre les decisions i iniciatives oportunes per gestionar-les correctament, així com per aplicar-les a altres actuacions municipals. Així, els censos d’activitats són eines útils per:

  • identificar, classificar i localitzar cartogràficament el conjunt d’activitats que es desenvolupen en un terme municipal
  • disposar d'informació per a dur a terme una planificació sostenible del territori i desenvolupar possibles actuacions de promoció econòmica (dinamització del comerç, control sanitari de les activitats que manipulen aliments...)

El contingut bàsic d’un cens d’activitat és una base de dades amb dades generals (raó social, adreça, annex, codi de classificació...), jurídico-administratives (data de llicència, control...) i tècniques (sobre incendis, comerç...) de cadascuna de les activitats, la qual es duu a terme amb el programa informàtic GIA (Gestor d'Informació d'Activitats). Aquesta base de dades es realitza mitjançant un buidatge dels expedients de que disposa l’Ajuntament i el corresponent treball de camp, tot comprovant l’existència de les activitats inventariades i afegint aquelles altres que no han estat prèviament detectades.

A més, associada a aquesta base de dades, i mitjançant un sistema SIG (Sistema d'Informació Geogràfica), es crea informació cartogràfica vinculada a la mateixa, la qual inclou la ubicació de totes les activitats.