En utilitzar el nostre lloc web, consent el nostre ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.AcceptoMés informació

Seguiment ambiental d'obres i activitats

Consisteix en fer un seguiment temporal, mentre duri una obra o projecte, i a peu del mateix, seguint les directrius establertes en el projecte de mesures correctores i/o el seu corresponent pla de vigilància ambiental.

Normalment es treballa com una assistència tècnica a la direcció de l'obra, assessorant al director de l'obra en tots els aspectes ambientals durant la fase de construcció i molt especialment durant l'execució de les mesures correctores.

Durant l'execució de les obres destaquen els controls dels aspectes ambientals definits en els plans de vigilància ambiental de l'obra: control dels nivells sonors, control de la qualitat de les aigües abocades, protecció dels elements del medi circumdant d'interès, control de la qualitat de les terres vegetals procedents de l'obra, etc...

Els Plans de Vigilància Ambiental (PVA) tenen com a objectiu:

 • verificar l'avaluació inicial dels impactes previstos, concretant els paràmetres de seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats
 • controlar l'aplicació de cada mesura correctora prevista, ja sigui en l'Estudi d'Impacte Ambiental (EIA), ja sigui a la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA), en el cas d'existir aquesta

L'avaluació dels impactes previstos es basa en la concreció dels paràmetres de seguiment de la qualitat de tots els vectors ambientals afectats:

 • qualitat atmosfèrica
 • soroll
 • hidrologia
 • geologia
 • geomorfologia i edafologia
 • fauna
 • vegetació i flora
 • paisatge
 • patrimoni cultural
 • usos del sòl
 • planificació urbanística
 • infraestructures i elements de l'entorn humà
 • aspectes socioeconòmics
 • risc d'incendi forestal, etc...

El seguiment dels vectors ambientals permet controlar l'eficàcia de les mesures correctores definides. Aquest control es realitza tant en la fase de construcció com en la fase d'explotació de l'obra. L'evolució en l'espai i el temps de les mesures correctores és reflectida per la direcció de l'obra en un cronograma que indica en cada moment el seu grau d'aplicació. En cas d’ineficàcia de les actuacions preventives i correctives previstes, es procedeix a la redefinició de noves mesures correctores.

Ja durant l’execució de les mesures correctores, els controls s’orienten a la comprovació de la correcta execució i funcionalitat de les obres de correcció: característiques i qualitat de les plantacions, apantallament efectiu de les pantalles acústiques, correcta funcionalitat dels passos de fauna, etc.

Cal remarcar que molts d’aquests controls s’han de seguir fins passats uns quants anys després de l’entrada en funcionament de les obres per comprovar la seva efectivitat en el temps.

TREBALLS
DESTACATS