En utilitzar el nostre lloc web, consent el nostre ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.AcceptoMés informació

Estudis sònics i d’impacte acústic

El soroll ha esdevingut un dels problemes importants que en major o menor grau afecten la nostra societat. El tipus de vida actual (mobilitat freqüent, augment del trànsit, etc.) fa que aquest contaminant s’estengui a un ritme considerable.

La gestió ambiental del soroll ha de tenir com a finalitat que l’activitat antròpica en el territori no generi nivells que molestin o incomodin l’home o els ecosistemes naturals. Aquesta finalitat s’assoleix aplicant en el territori criteris de prevenció, de control i de sanejament o reducció.

Els instruments legals reguladors que permeten actuar sobre les activitats perquè no generin molèsties de soroll als habitants són:

  • les ordenances municipals de protecció contra el soroll
  • l’adopció d’objectius de qualitat sonora en les diverses figures del planejament
  • la normativa sectorial (normes bàsiques d’edificació, reglament IIAA, normativa sobre avaluació ambiental, etc...)

Els estudis d’impacte acústic, que s’inclouen en els estudis d’impacte ambiental com un annex, es redacten segons la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

L’objecte d’aquesta Llei és regular les mesures necessàries per a prevenir i corregir la contaminació acústica que afecta als ciutadans i el medi ambient, provocada pels sorolls i les vibracions, i establir un règim d’intervenció administrativa que sigui aplicable a tot el territori català.

Segons l'article 9 d’aquesta Llei, els ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat acústica amb els nivells d’immissió dels emissors acústics als quals és aplicable aquesta Llei que estiguin inclosos a les zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, les zones del medi natural, a l’efecte de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi respectiu.

En els estudis d’impacte acústic es fa una determinació dels nivells d’immissió sonora a l’ambient exterior produïda pels mitjans de transport, el veïnat, etc., mitjançant sonòmetre calibrat i amb certificat. A partir de l’anàlisi acústica de la capacitat del territori i de la nova infraestructura o activitat, s’avalua l’impacte acústic i es determinen les mesures atenuadores de l’emissor i/o el receptor.

En el cas d’infraestructures de transport es calcula també la previsió sonora mitjançant mètodes de simulació (per ex. mètode CETUR) que s’apliquen en funció de la IMD, el tipus de ferm, la velocitat específica, el % de vehicles pesants, l’atenuació segons la distància, etc. i a partir d’aquesta previsió es proposen mesures correctores per a minimitzar l’impacte acústic, com pot ser, per exemple, la instal·lació de pantalles acústiques.

TREBALLS
DESTACATS