En utilitzar el nostre lloc web, consent el nostre ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.AcceptoMés informació

Legalització d'activitats

La Llei 20/2009, de 4 de setembre, de Prevenció i Control Ambiental de les activitats que deroga la Llei 3/1998, de la Intervenció Integral de l'Administració Ambiental i també l'antiga Llei d'activitats classificades, instaura a Catalunya un nou model d’intervenció administrativa de les activitats susceptibles d’afectar el medi ambient i la seguretat i salut de les persones.

Aquesta Llei classifica en tres grups aquestes activitats segons la seva incidència ambiental sigui elevada, moderada o baixa, de tal manera que qualsevol activitat haurà de sotmetre’s al tràmit d’autorització, llicència o comunicació ambiental, respectivament.

Per a l’obtenció de l’autorització, llicència o comunicació ambiental, junt amb el projecte d’activitats s’ha de presentar un document d’avaluació ambiental, que s’elabora a partir d’un model estandarditzat del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

En el document d'avaluació ambiental es reflexa l’anàlisi dels efectes i els resultats ambientals de l’activitat, que comprèn la descripció de les instal·lacions, els processos, les matèries primeres i auxiliars, el consum de recursos naturals i energia, els productes i les emissions de tota mena i llurs repercussions en el medi. Cal avaluar també les repercussions resultants de condicions de funcionament anormals, incidents i accidents.

Un cop redactat el document d'avaluació ambiental, aquest ha de passar el tràmit de verificació, que només pot ser realitzat per una Entitat de control acreditada pel Departament de Territori i Sostenibilitat o per un verificador ambiental acreditat per algun organisme oficial de la UE.

Passat aquest tràmit de verificació, i segons es tracti d’una autorització, llicència o comunicació ambiental, el document d'avaluació ambiental s’ha de presentar a l’Ajuntament on s’ubica l’activitat, el qual emet la resolució.

En el cas d’autorització ambiental (per activitats amb un potencial impacte elevat), l’Ajuntament l’ha de trametre a la Generalitat que és la que finalment atorga l’autorització.

En el cas de llicència ambiental (impacte moderat), l’Ajuntament atorga la llicència, previ informe vinculant de l’administració de la Generalitat o del Consell Comarcal.

En el cas de comunicació ambiental (impacte baix), l’Ajuntament fa el tràmit i no cal obtenir permís previ.

En tot aquest procés de tramitació, ECAFIR, S.L. redacta el document d’avaluació ambiental sol·licitat per una empresa que ha de obtenir autorització, llicència o comunicació de la seva activitat. Un cop redactat el document, ECAFIR, S.L. el fa verificar a una empresa acreditada abans de presentar-lo a l’Ajuntament corresponent.

TREBALLS
DESTACATS