En utilitzar el nostre lloc web, consent el nostre ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.AcceptoMés informació

Estudis d'impacte i integració paisatgística

Els estudis d'impacte i integració paisatgística (EIIP) són instruments previstos per la legislació paisatgística i urbanística de Catalunya que tenen com a objectiu promoure una bona inserció de les activitats en el paisatge. En concret, el Decret 343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya i que regula els estudis i informes d'impacte i integració paisatgística estableix la finalitat dels EIIP, determina els supòsits en que aquests són preceptius i en descriu el contingut bàsic.

La finalitat dels EIIP és considerar les conseqüències que té sobre el paisatge l'execució d'actuacions, projectes d'obres o activitats, i exposar els criteris adoptats per a la seva integració.

Segons l'article 20 del Decret 343/2006, els EIIP es requereixen en els tres supòsits següents:

  • aquelles actuacions, usos, activitats i noves construccions en sòl no urbanitzable que s'han d'autoritzar pel procediment previst a l'article 48 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
  • els supòsits en que així es requereixi pel planejament territorial o urbanístic
  • tots aquells altres supòsits en que així ho estableixi qualsevol llei o disposició de caràcter general

El contingut dels EIIP ha d'incloure la descripció de l'estat del paisatge, les característiques del projecte i els criteris i mesures d'integració paisatgística adoptades.

TREBALLS
DESTACATS