En utilitzar el nostre lloc web, consent el nostre ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.AcceptoMés informació

Avaluació ambiental estratègica (plans i programes)

L’avaluació d’impacte ambiental és un procés destinat a preveure i informar sobre els efectes que un projecte o un pla o programa determinat pot ocasionar al medi ambient.

En data 12 de desembre de 2013 entra en vigor la nova Llei d'avaluació Ambiental (Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental). Amb la formulació d'aquesta nova llei, s'unifiquen dues disposicions en una sola normativa: la Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, i el Real Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, i modificacions posteriors al text.

Aquesta Llei estableix les bases que han de regir l'avaluació ambiental dels projectes, plans i programes que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient. L’avaluació ambiental de plans i programes (avaluació ambiental estratègica) no exclou l’avaluació d’impacte ambiental dels projectes que d’ell se’n derivin.

A Catalunya, la legislació relativa a avaluació de l’impacte ambiental és la següent:

  • Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental (pels projectes)
  • Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes

Avaluació ambiental estratègica (plans i programes)

L’avaluació ambiental de plans i programes coneguda també com a avaluació ambiental estratègica, és un instrument de prevenció ambiental que s'aplica a aquells plans i programes que poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient. Comporta un procediment administratiu específic que s'integra en la tramitació pròpia dels diversos plans i programes.

La seva finalitat és la de garantir que les repercussions sobre el medi ambient dels plans i els programes siguin considerades i integrades adequadament, des de l'inici, durant tot el procés d'elaboració, tramitació i execució i desenvolupament.

El procediment d'avaluació ambiental s'integra en la tramitació pròpia de cada tipus de pla o programa, unificant en la mesura possible els tràmits i les consultes per tal d'evitar duplicitats i assolir la màxima simplificació.

L’avaluació ambiental estratègica també pot ser, segons el que indica l’article 6 de la Llei 21/2013:

  • ordinària: els que estableixin el marc per a la futura autorització de projectes legalment sotmesos a avaluació d’impacte ambiental, els que requereixin una avaluació per afectar espais de la Xarxa Natura 2000, els compresos a l’apartat 2 quan així ho decideixi l’òrgan ambiental i els plans i programes de l’apartat 2 quan així ho determini l’òrgan ambiental a sol·licitud del promotor, ó
  • simplificada: en cas de les modificacions menors del plans i programes esmentats a l’apartat anterior, els plans i programes esmentats a l’apartat anterior que estableixin l’ús –a escala municipal–, de zones de reduïda extensió, i els plans i programes que, establint un marc per a l’autorització en el futur de projectes, no compleixin els altres requisits esmentats.

TREBALLS
DESTACATS