En utilitzar el nostre lloc web, consent el nostre ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.AcceptoMés informació

Plans de prevenció d'incendis forestals i d'autoprotecció

Els plans de prevenció d'incendis forestals consisteixen en la planificació de les actuacions necessàries per a la defensa contra els incendis forestals d'un territori.

El pla s'inicia amb l'estudi exhaustiu de:

  • el medi físic i natural
  • els combustibles
  • el risc d'incendi -història, índexs de freqüència, causalitat, inflamabilitat, exposicions, pendents, índex de risc local-
  • les infraestructures i mitjans de prevenció existents

Amb el pla es realitza un diagnòstic en relació a la dificultat per a l'extinció, les zones de risc i la prioritat de les actuacions.

Finalment, i en base a tota aquesta anàlisi prèvia, es proposen una sèrie d'actuacions prioritzades i una planificació de les mesures de prevenció, entre les que destaquen:

  • aclarides
  • estassades
  • neteja de camins
  • construcció de pistes
  • construcció d'àrees tallafoc
  • construcció de punts d’aigua, etc.

També s'elabora una cartografia de cadascun dels temes exposats. Destaca la realització del mapa de risc el qual s’obté per integració dels mapes de combustibilitat, exposicions, pendents, dificultats d'extinció, etc. mitjançant l’aplicació dels Sistemes d’Informació Geogràfica.

Altres documents relacionats amb la prevenció d’incendis forestals són els plans d’autoprotecció (PAU) que inclouen les actuacions destinades a assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció i seguretat d’una activitat segons el que especifica la normativa vigent en la matèria (Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures).

Aquest Decret desplega els preceptes relatius a l’autoprotecció recollits a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, d’acord amb el que preveu l’article 7, per tal de determinar el catàleg d’activitats i el tipus de centres que resulten obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i a mantenir els mitjans personals i materials necessaris per afrontar situacions de risc i d’emergència.

Els plans d'autoprotecció preveuen, per a empreses, centres i instal·lacions determinats, les emergències que es puguin produir com a conseqüència de la seva pròpia activitat i les mesures de resposta enfront de les situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques que els puguin afectar.

En general, els plans de protecció civil els elaboren les entitats interessades (ajuntaments, consells comarcals, indústries, instal·lacions, centres o la mateixa Direcció General de Protecció Civil. L'entitat interessada insta l'òrgan competent perquè aprovi el pla. L'homologació de plans de protecció civil correspon a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

ECAFIR, S.L. té personal tècnic competent acreditat per la Direcció General de Protecció Civil per a l’elaboració de plans d’autoprotecció d’interès per a la protecció civil.